Tel: +40 784 333.777 || +40 725 420.330   E-mail: office@profesionalnewconsult.ro
Servicii ssm

{slider=OFERTA SERVICII IN DOMENIUL SITUATIILOR DE URGENTA:}

Va aducem la cunostinţa ca, in conformitate cu prevederile: Legii nr. 307/2006 privind apararea impotriva incendiilor; Legii nr. 481/2004 privind protecţia civila, modificata si completata prin Legea nr. 212/2006; Ordinul ministrului administraţiei si internelor nr. 163/2007 pentru aprobarea Normelor generale de aparare impotriva incendiilor; Ordinul ministrului administraţiei si internelor nr. 712/2005 pentru aprobarea Dispoziţiilor generale privind instruirea salariaţilor in domeniul situaţiilor de urgenţa, modificat si completat de Ordinul ministrului administraţiei si internelor nr. 786/2005,

prestam urmatoarele servicii  in domeniul situatiilor de urgenta:
 
1. Servicii privind organizarea activitatii de aparare impotriva incendiilor constând in urmatoarele activitati:

a) Stabilirea structurilor cu atributii in domeniul apararii impotriva incendiilor;

b) Întocmirea actelor de autoritate (decizii, dispozitii, hotarâri etc.) prin care se stabilesc raspunderi pe linia apararii impotriva incendiilor dupa cum urmeaza:
- dispozitia privind structura cu atributii de aparare impotriva incendiilor;
- dispozitia privind infiintarea comisiei de aparare in domeniul situatiilor de urgenta;
- dispozitia privind organizarea  apararii impotriva incendiiilor;
- dispozitia privind obligatiile conducatorilor locurilor de munca;
- dispozitia privind obligatiile personalului salariat;
- dispozitia privind utilizarea focului deschis si reglementarea executarii lucrarilor periculoase;
- dispozitia privind reglementarea fumatului;
- dispozitia privind instruirea angajatilor;
- dispozitia privind inceperea lucrarilor de executie la constructii si instalatii tehnologice noi, dezvoltarea, modernizarea sau schimbarea destinatiei celor existente;
- dispozitia privind reguli si masuri la utilizarea, manipularea, transportului si depozitarea substantelor periculoase;
- dispozitia privind incheierea oricaror acte de transmitere temporara a dreptului de folosinta asupra bunurilor imobile, precum si a contractelor de antrepriza;
- dispozitia privind desemnarea cadrului tehnic cu atributii in domeniul apararii impotriva incendiilor;
- dispozitia privind reguli si masuri speciale de aparare impotriva incendiilor pentru perioadele caniculare sau secetoase;
- dispozitia privind reglementarea asigurarii cailor de acces, evacuare si de interventie in caz de incendiu.

c) Intocmirea si difuzarea documentelor specifice activitatii de aparare impotriva incendiilor (liste, situatii, instructiuni, grafice, planuri):
- elaborarea fisei obiectivului;
- elaborarea programului de masuri privind imbunatatirea activitatii de aparare impotriva incendiilor;
- intocmirea echipei de interventie in caz de incendiu;
- specificarea datelor de identitate ale personalului din cadrul serviciilor de urgenta private, inclusiv referitoare la pregatire, calificare si atestare;
- intocmirea instructiunilor de aparare impotriva incendiilor pentru locurile de munca, instalatiile utilitare, efectuarea lucrarilor cu risc ridicat de incendiu;
- elaborarea procedurilor de instruire pe categorii de instructaje conform Dispozitiilor generale privind instruirea in domeniul situatiilor de urgenta, aprobate prin OMAI;
- elaborarea graficelor de intretinere si verificare pentru diferite categorii de utilaje, instalatii si sisteme care pot genera incendii sau care se utilizeaza in caz de incendiu;
- intocmirea planurilor de evacuare in caz de incendiu (de nivel si incaperi), de depozitare a materialelor periculoase si de interventii;
- specificarea substantelor periculoase, clasificate astfel potrivit legii, utilizate in activitatea agentului economic sau a institutiei;
- culegerea normelor specifice de P.S.I. pentru activitatea respectiva.

d) Intocmirea si actualizarea planurilor de evacuare si a organizarii apararii impotriva incendiilor pe locurile de munca;

e) Intocmirea registrelor specifice prevenirii si stingerii incendiilor:
- elaborarea registrului permiselor de lucru cu focul;
- elaborarea registrului de control pentru instalatiile de detectare, semnalizare, alarmare, alertare, limitare si stingere a incendiilor;
- elaborarea registrului de evidenta a exercitiilor de interventie;
- elaborarea registrului evidentei evenimentelor;
- reglementarea privind efectuarea lucrarilor cu foc deschis in spatiile apartinând operatorului economic;

f) Elaborarea instructiunilor de aparare impotriva incendiilor (instructiuni de lucru cu foc deschis, instructiuni specifice spatiilor de depozitare, instructiuni specifice depozitarii deseurilor menajere, instructiuni destinate sectorului administrativ, instructiuni specifice instalatiilor electrice de forta si iluminat, instructiuni destinate exploatarii centralelor termice, instructiuni de interventie si evacuare, masuri de aparare impotriva incendiilor, reguli de comportare in caz de incendiu, obligatiile angajatilor si angajatorilor, reguli si masuri pentru sezonul rece si canicular).

g) Elaborarea afiselor de semnalizare PSI (indicatoare pentru: stingatoare, tablouri electrice, hidranti, fumatul interzis, loc pentru fumat, accesul interzis persoanelor neautorizate, directie de evacuare stanga, directie de evacuare dreapta, iesire, prize, punct de prim ajutor, centrala termica, etc. ).


2. Servicii privind organizarea activitatii de instruire a salariatilor in domeniul situatiilor de urgenta (instruirea in domeniul prevenirii si stingerii incendiilor):

a) intocmirea continutului instruirii angajatilor;
b) elaborarea tematicii orientative anuala, de instruire pe categorii de personal;
c) elaborarea graficului anual, de instruire pe categorii de personal si locuri de munca;
d) elaborarea de proceduri de instruire pe categorii de instructaje si categorii de personal;
e) elaborarea de teste privind verificarea cunostintelor insusite, dupa fiecare instruire;
f) elaborarea masurilor de prim ajutor;
g) intocmirea continutului exercitiilor de interventie si evacuare;
h) efectuarea instructajelor specifice  pe categorii de personal;
- efectuarea instructajului introductiv general;
- verificarea efectuarii instructajului specific locului de munca instructajul introductiv general;
- efectuarea instructajului periodic cu toate categoriile de salariati;
i) consemnarea efectuarii  instructajelor in fisele individuale de instructaj;
j) verificarea anuala a cunostintelor insusite.


{/slider}

{slider=OFERTA SERVICII IN DOMENIUL SECURITATII SI SANATATII IN MUNCA:}

  Pentru a veni in sprijinul dumneavoastra, in concordanta cu noile prevederi ale legislatiei in domeniul securitatii si sanatatii in munca, Legea securitatii si sanatatii in munca 319/2006, a Normelor metodologice de aplicare a Legii 319 precum si a celorlalte reglementari in vigoare aplicabile, va facem cunoscuta oferta noastra de servicii care cuprinde:

1. Evaluarea riscurilor de accidentare pentru posturile de lucru

1.    Nominalizarea locurilor de munca ce urmeaza a fi supuse procesului de evaluare
2.    Evaluarea factorilor de risc de accidentare si imbolnavire profesionala.
3.    Ierarhizarea riscurilor si stabilirea prioritatilor de prevenire;
4.    Propunerea masurilor de diminuare sau eliminare a factorilor de risc;
5.    Constituirea echipei de analiza si evaluare a factorilor de risc si de accidentare si imbolnavire profesionala;
6.    Memoriul de prezentare al unitatii si a evaluarii riscurilor
7.    Descrierea fiecarui post de lucru;
8.    Factorii de risc identificati;
9.    Fisa de evaluare a fiecarui post de lucru;
10.    Fisa de mǎsuri propuse pentru fiecare post de lucru;
11.    Interpretarea rezultatului evaluarii;
12.    Nivelul de risc al unitatii.

2. Documentatie privind managementul SSM

1.    Instructiune interna privind modul de efectuare a instruirilor SSM
2.    Decizie numire lucrator desemnat SSM
3.    Decizie periodicitate instructaj SSM
4.    Decizie desemnare lucratori pentru acordarea primului ajutor, stingerea incendiilor si evacuarea lucratorilor
5.    Decizie desemnare persoana care efectueaza instruirea la locul de munca si periodica
6.    Program anual de instruire-testare
7.    Tematici anuale de instruire in domeniul SSM
8.    Plan de prevenire si protectie
9.    Anexa planul de prevenire si protectie
10.    Plan de actiune in caz de pericol grav si iminent.
Masuri de evacuare a lucratorilor si stingerea incendiilor
11.    Lista interna de acordare a echipamentului individual de protectie
12.     Anexa I din HG1048/2006 privind echipamentul individual de protectie
13.    Instruirea introductiv-generala la angajare
14.     Instruirea la locul de munca
15.    Instructiuni proprii SSM
16.    Obligatiile angajatorului
17.    Obligatiile lucratorilor
18.    Instructiune interna privind fumatul
19.    Masuri de prim ajutor
20.    Anexa fisa postului lucratori
21.    Test de verificare SSM
22.    Lista interna de acordare a materialelor igienico – sanitare
23.    Componenta trusa sanitara
24.    Registrul unic de evidenta a accidentelor usoare
25.    Registrul unic de evidenta a incidentelor periculoase
26.    Registrul unic de evidenta a accidentatilor in munca
27.    Registrul unic de evidenta a accidentatilor in munca ce au ca urmare incapacitate de munca mai mare de 3 zile de lucru.

3. Servicii privind organizarea activitatii de instruire a salariatilor in domeniul securitatii si sanatatii in munca:

a) intocmirea continutului instruirii angajatilor;
b) elaborarea tematicii orientative anuala, de instruire pe categorii de personal;
c) elaborarea graficului anual, de instruire pe categorii de personal si locuri de munca;
e) elaborarea de teste privind verificarea cunostintelor insusite, dupa fiecare instruire;
f) efectuarea instructajelor specifice  pe categorii de personal;
- efectuarea instructajului introductiv general, la care participa nou-angajatii in munca, indiferent de durata sau de forma contractului de munca;
- verificarea efectuarii instructajului specific locului de munca instructajul introductiv general;
- efectuarea instructajului periodic cu toate categoriile de salariati;
g) consemnarea efectuarii  instructajelor in fisele individuale de instructaj;
h) verificarea anuala a cunostintelor insusite.

{/slider}

{slider=Costuri}


PRETURI in domeniul situatiilor de urgenta – PSI (cu TVA):

► 300 lei pentru serviciul de elaborare a documentatiilor in domeniul apararii impotriva incendiilor;
► 10 lei/instruire/persoana/trimestru - pentru organizarea activitatii de instruire si instruirea salariatilor in domeniul  situatiilor de urgenta;
► 35 lei/set/nivel pentru serviciul de elaborare a planurilor de evacuare in caz de incendiu si a planselor privind organizarea apararii impotriva incendiilor;
► 3,5 lei/buc pentru serviciul de elaborare a instructiunilor PSI tip afis, format A4, laminate;
► 3,5 lei/buc pentru serviciul de elaborare a afiselor de semnalizare PSI (directie de evacuare, tablou electric, stingator, fumatul interzis, etc.);
► 2,5 lei/buc pentru furnizarea fiselor individuale de instructaj in domeniul situatiilor de urgenta;
 

PRETURI pentru securitatea si sanatatea in munca (protectia muncii) (cu TVA):

► 350 lei pentru elaborarea documentatiilor in domeniul securitatii si sanatatii in munca;
► 95 lei/post pentru evaluarea riscurilor de accidentare si imbolnavire profesionala pentru fiecare post de lucru din cadrul societatii (director, asistent medical, medic, receptioner);
► 10 lei/instruire/persoana/trimestru - pentru organizarea activitatii de instruire si instruirea salariatilor in domeniul securitatii si sanatatii in munca;
► 2,5 lei/buc pentru tipizate (fise individuale de instructaj).
Toate preturile pot fi negociate in functie de numarul de posturi evaluate si numarul de angajati ai societatii respective.

{/slider}

{slider=Cereti o oferta}

{/slider}

Go to top